Cкладська логістика ZAMMLER. Офіційне відео

Cкладська логістика ZAMMLER. Офіційне відео

Послуги по митному оформленню

Шукайте інформацію за фразою "послуги по митному оформленню"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі послуги по митному оформленню

Що Ви можете знайти на YouTube:

Cкладська логістика ZAMMLER. Офіційне відео

Статті по фразі послуги по митному оформленню

Які статті можна знайти на Google по фразі послуги по митному оформленню:

При визначенні митної вартості як складові частини до неї входить ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо вони не увійшли до раху-нку-фактури:

• на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження і страхування до пункту перетину митного кордону України, у залежності від умов поставки товару, що передбачені контрактом;

комісійні і брокерські, що були нараховані до моменту перетину кордону, якщо це передбачено контрактом;

плата за використання об'єктів інтелектуальної влас ності, якщо це передбачено контрактом.

Складові митної вартості представлено на малюнку 7.2. У разі невідповідності заявленої митної вартості товарів вартості, визначеної відповідно до положень ст. 16 Закону,

С. Терещенко Основи митного законодавства України

Фактурна вартість

використання об'єктів інтелектуальної власності

Транспортні витрати

Навантажения-розвантаження

або в разі неможливості перевірки її обчислення, митні органи України визначають митну вартість послідовно на основі ціни на ідентичні або подібні товари провідних країн-експортерів зазначених товарів.

Законом [43] констатується право митних органів визначати м'ятну вартість товару. Постановою Кабінету Міністрів [44] затверджено порядок визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України, що окреслив декілька методів визначення митної вартості.

Перший з них базується на розгляді цінових показників товару згідно з рахунками-фактурами (інвойсами), рахун-ками-проформами зовнішньоекономічних контрактів та включенням до ціни товару фактичних витрат, якщо їх не включено до рахунку-фактури в залежності від умов поставки товарів згідно з правилами «ШКОТЕРМС-90». Таким чином, даний метод визначення митної вартості повністю відповідає вимогам Закону [43] стосовно порядку визначення митної вартості. Певне застереження щодо застосування цього методу полягає в тому, що відомості про фактур-

Гл. 7 Особливості тарифного регулювання...

ну вартість мають бути цілком достовірні і не викликати жодного сумніву у представників митного органу.

Другий метод базується на цінах ідентичних товарів, якщо неможливо визначити митну вартість на підставі документів. Ідентичними вважаються товари, які мають однакові ознаки з товарами, що підлягають оцінці, а саме — призначення та характеристики, якість, наявність того ж самого товарного знака, репутація на ринку, країна походження та підприємство-виробник. Незначні відмінності у зовнішньому вигляді не можуть бути підставою вважати товари ідентичними. Разом з тим, якщо ідентичні товари ввозились в іншій кількості або умови поставки оцінюваних товарів відрізняються від умов поставки ідентичних товарів, слід провести коригування цін з урахуванням визначених розбіжностей.

Практичне застосування цього методу може бути ускладнене у зв'язку з тим, що Законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» означено наявність термінів «торговельна марка» та «товарний знак» без тлумачення їхнього змісту та підпорядкованості. Така невизначеність у [144, 145] не дозволяє коректно застосовувати цей метод. Слід зазначити, що окремим законом регулюються відносини щодо набуття і здійснення права власності на знаки для товарів і послуг в Україні [225]. При цьому зазначається, що іноземні виробники товарів мають право зареєструвати знаки на свої товари через своїх представників, зареєстрованих у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. Водночас, [41] наводиться таке визначення: «Товарный знак (trademark) — это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий. Товарные знаки обычно имеют буквенное или графическое изображение». Це перше обмеження застосування цього методу. Крім того, не встановлено яким чином має визначатись репутація ідентичних та оцінюваних товарів на ринку збуту, не дозволяє коректно використовувати цей метод.

Третій метод передбачає, що у разі неможливості визначення митної вартості першими двома методами, вона здійснюється на підставі ціни на подібні товари. Подібними вважаються товари, які не є ідентичними, але мають подібні характеристики та складаються з подібних компонентів,

Г. Терещенко Основи митного законодавства України

використовуються з тією ж метою, що й ті, які підлягають оцінці, та комерційно взаємозамінні. Так само, як і при попередньому методі, в цьому разі враховуються призначення та характеристики, якість, наявність товарного знака та репутація на ринку.

Якщо у разі користування першим методом виявлено, що вартість менша, ніж визначена для певних товарів мінімальна митна вартість, для декларування з метою обчислення сум мита, податку на додану вартість та акцизного збору (для підакцизних товарів) обирається мінімальна митна вартість (четвертий метод). Переліки товарів та їх мінімальна митна вартість визначаються відповідними постановами Кабінету Міністрів України [46,47,48,49,50,51]1.

Так, постановою КМУ [46] встановлено мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них. Визначено мінімальну митну вартість нових імпортних автомобілів у залежності від країни-експортера, марки автомобіля та об'єму двигуна, обчисленому у кубічних сантиметрах. У разі ввезення автомобілів, що були в користуванні, мінімальна митна вартість визначається у відсотках відповідно до мінімальної митної вартості нових імпортних автомобілів. Якщо обчислена митна вартість автомобілів, що були у користуванні, становить менше 5000 доларів США, її розмір встановлюється на рівні 5000 доларів. Цією ж постановою КМУ встановлено мінімальну митну вартість імпортних шин для автомобілів у залежності від посадочного діаметру, а для шин, що були в користуванні будь-якого посадочного діаметру, встановлено фіксовану мінімальну митну вартість, яка дорівнює 20 доларам США за одну шину.

Іншою постановою [47] встановлено мінімальну митну вартість на імпортні лікеро-горілчані вироби та пиво. У преамбулі зазначено, що мінімальна митна вартість запроваджена з метою забезпечення повноти справляння податку на додану вартість під час імпорту лікеро-горілчаних виробів та пива, недопущення заниження їх митної вартості. Аналогічними постановами КМУ [48, 49, 50, 51] запрова-

1 На виконання міжнародних зобов'язань України стосовно лібералізації зовнішньої торгівлі відмінена мінімальна митна вартість на цілу низку товарів.

Гл. 7 Особливості тарифного регулювання.»

джено мінімальну митну вартість на імпортовані товари, які підлягають обкладенню акцизним збором — тютюнові вироби, білизну та одяг, деякі продовольчі товари, мило туалетне.

Таким чином, митна вартість може визначатись на підставі мінімальної митної вартості на певні товари, що встановлюється відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Держмитслужба України надала роз'яснення щодо основи для нарахування податку на додану вартість у разі встановлення мінімальної митної вартості [52], яке полягає в тому, що коли заявлена митна вартість імпортованого товару перевищує мінімальну, встановлену відповідною постановою КМУ, за основу розрахунку митних платежів береться заявлена митна вартість товару. У разі, коли вона менше встановленої постановою КМУ мінімальної митної вартості, при розрахунках митних платежів застосовується визначена мінімальна митна вартість товару.

П'ятий метод, запропонований у [44] застосовується митними органами за умови відсутності достовірної цінової інформації щодо імпортованих товарів, які підлягають оцінці. У цьому разі митним органам надається право використовувати цінову інформацію, що міститься в їхній базі даних, а також інформацію організацій, уповноважених проводити цінову експертизу. Отримана таким чином цінова інформація використовується як орієнтація для порівняння з цінами імпортованого товару, який підлягає оцінці. Щоразу, визначаючи митну вартість, слід враховувати технічні та якісні характеристики, функціональне призначення, умови поставок та цінові коливання на ринку.

Спеціалізовані організації, чия інформація щодо цінових показників може використовуватись митними органами як довідка, визначено у [53]. Надавати цінову інформацію стосовно всіх імпортованих товарів уповноважено Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків, Торгово-промислову палату України, акціонерне товариство «Укрімпекс» та Український науково-дослідний інститут маркетингу та зовнішньоекономічної інформації. Водночас, існують організації, що спеціалізуються на певних товарах. До них належать Державний го-

С. Терещенко Основи митного законодавства України

мологічний центр, ДП «Укрзовнішекспертиза», AT «Алі-некс» таДЗТП «ІНТЕР-ІСМ».

Висновки цих установ стосовно вартості товарів використовуються митними органами як допоміжний матеріал, а остаточне рішення щодо визначення митної вартості імпортованого товару та відповідальність за нього покладається на посадову особу митного органу, до компетенції якої входить остаточне визначення цієї вартості.

Якщо йдеться про експорт товарів, що підлягають обов'язковому ліцензуванню або квотуванню, їх митна вартість зазначається у ліцензії чи у картці реєстрації (обліку) контракту (шостий метод). Умови поставки згідно з «ШКОТЕРМС-90», зазначені у ліцензії чи картці реєстрації, мають відповідати умовам, заявленим експортером.

Ціни, зазначені в ліцензії чи картці реєстрації (обліку) контракту, не потребують додаткового обґрунтування та приймаються митними органами без додаткової перевірки.

У разі експорту товарів, що входять до переліку товарів, на які Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України запроваджено індикативні ціни, зазначені у зовнішньо-економічному контракті, мають від

Source:http://lawbook.online/page/tamozhp/ist/ist-25--idz-ax304--nf-26.html
  Митне оформлення експорту – невід'ємна частина будь-якої зовнішньоекономічної угоди, яка передбачає вивезення товару за межі митної території України.

  Процедуру митного оформлення експорту товарів Ваше підприємство може пройти в будь-якому, зручному для Вас митному органі, по всій території України.

Митні платежі при експорті товарів з України

  Україна, як і будь-яка інша розвинена країна, уживає всіх заходів для стимулювання експорту за кордон товарів вітчизняних виробників. Тому, за рідкісним винятком, при оформленні експорту товарів з України платежі не стягуються. Перелік товарів, які оподатковуються експортним митом можна переглянути в розділі «Ставки вивізного (експортного) мита в Україні».

  Крім того, якщо Ваша компанія - платник ПДВ, то при експорті вантажів Ви маєте право на відшкодування податку на додану вартість.

Оптимальна послідовність кроків при оформленні експорту товару з УкраїниЯкі ж документи необхідно для митного оформлення товарів при експорті з України?

  Основні документи, які будуть Вам необхідні зазначені в розділі «Документи для митного оформлення експорту».

  Після визначення коду УКТЗЕД товару, який експортується, можна буде більш точно сказати яким додатковим видам контролю він підлягає. Можливо, необхідно буде пройти радіологічний, фіто санітарний або ветеринарний контроль, одержати сертифікати, ліцензії, дозволи або інші, передбачені законодавством документи.

  Необхідно відзначити, що процедура митного оформлення експорту в Україні досить заплутана, необхідно розбиратися в безлічі документів, самостійно відслідковувати зміни митного й податкового законодавства, тому найпростіше доручити цю роботу митному брокерові.

Компанія «Брокстар» готова запропонувати Вам свої послуги по митному оформленню експорту вантажів. Сподіваємося на плідне й взаємовигідне співробітництво.

Source:http://brokstar.com.ua/ua/statti/mitne-oformlennja-eksportuКартинки по фразі послуги по митному оформленню

Які картинки можна знайти в Google Images по фразі послуги по митному оформленню:

ukrterminal.kiev.ua

Categories

Cистема автоматичного поливу рослин
Dućan
Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション