Kako švercaju špediteri, carinici, prevoznici i uvoznici

Kako švercaju špediteri, carinici, prevoznici i uvoznici

Carinski posrednik kijevu

Looking for "carinski posrednik Kijevu"?

We will help you!


Watch video about carinski posrednik Kijevu

What can you find on YouTube:

Kako švercaju špediteri, carinici, prevoznici i uvoznici

Articles about carinski posrednik Kijevu

What articles can you find on Google about carinski posrednik Kijevu:

RASPISUJE KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA SLEDEĆE RADNO MESTO :

CARINSKI AGENT-POSREDNIK Uslovi :

Svi kandidati moraju dostaviti svoj CV– biografiju sa slikom i kopiju diplome o završenoj školi.

Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na određeno vreme, uz mogućnost kasnijeg zasnivanja stalnog radnog odnosa.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova dostaviti elektronski najkasnije do 16.07.2015. ili na adresu :

Gorenje Tiki d.o.o.  Ul. Golubinački put b.b. 22300 Stara Pazova 

Source:https://poslovi.infostud.com/posao/Carinski-agent-posrednik/Gorenje-Tiki-d.o.o/123306
So ovoj zakon se ureduvaat carinskata postapka, pravata i obvrskite na u~esnicite vo carinskata postapka, kako i delokrugot, na~inot na rabota i organizacijata na organot na upravata nadle`en za rabotite od oblasta na carinite.

Carinska postapka

Carinska postapka, vo smisla na ovoj zakon, e: prijavuvawe stoka zaradi pu{tawe vo sloboden promet, skladirawe, privremen uvoz i izvoz, tranzit (provoz), uvoz i izvoz, utvrduvawe na carinski dolg, naplata, vra}awe i osloboduvawe od pla}awe carina, pri {to u~esnicite vo postapkata steknuvaat prava i podle`at na obvrski vo vrska so stokata.

Poimite upotrebeni vo ovoj zakon go imaat slednovo zna~ewe:

2. "Carinski organ" e Carinska uprava, carinarnica, carinska ispostava, otsek i referat.

3. "Carinski dolg" e obvrska na liceto da go plati iznosot na uvozni carini (carinski dolg pri uvozot) ili izvozni carini (carinski dolg pri izvozot).

4. "Uvozna carina", e carina koja se napla}a pri uvoz na stoka.

5." Uvozna dava~ka" e:

- dava~ka koja se naplatuva pri uvoz na stoka i

- zemjodelski optovaruvawa koi se pla}aat pri uvoz na zemjodelski i prehranbeni proizvodi soglasno so zakon.

6. "Izvozna carina" e carina {to se naplatuva pri izvoz na stoka.

7. " Izvozna dava~ka " e:

- dava~ka koja se naplatuva pri izvoz na stoka i

- zemjodelski optovaruvawa koi se pla}aat pri izvoz na zemjodelski proizvodi i prehranbeni proizvodi.

8. "Carinski dol`nik" e lice odgovorno za pla}awe na carinskiot dolg.

9. "Carinski nadzor" se merki na carinskite organi so koi se spre~uva nelegalna postapka so carinskata stoka i se {titi nivnata istovetnost, se dodeka stokata ne se pu{ti vo sloboden promet, koga e potrebno sproveduvawe i na drugi odredbi vrz stokata koja e predmet na carinski nadzor.

10. "Carinska kontrola" se odredeni postapki prezemeni od carinskite organi kako {to se: pregled i pretres na stokata, prevozni i prenosni sredstva, proverka na postoeweto, verodostojnosta i to~nosta na dokumentite, verodostojnosta i to~nosta na delovnite knigi i druga evidencija, pregled na li~niot baga` i druga stoka {to patnicite ja nosat so sebe, pretres na tie lica i sproveduvawe na slu`beni istragi i drugi sli~ni aktivnosti so cel obezbeduvawe na nadzorot na stokata soglasno so carinskata i druga relevantna regulativa.

11. "Carinska dozvolena upotreba ili koristewe na stokata" e:

- stavawe stoka vo carinska postapka;

- vnesuvawe na stoka vo slobodna carinska zona ili vo skladovi;

- povtoren izvoz na stokata od carinskoto podra~je (reeksport);

- uni{tuvawe na stokata pod carinski nadzor i

- predavawe na stokata na slobodno raspolagawe na carinskite organi.

12. "Carinska deklaracija" e isprava so koja liceto nazna~uva i iska`uva, vo propi{ana forma i na~in, `elba za stavawe na stoka vo odredena carinska postapka.

13. "Carinski deklarant" e lice koe podnesuva carinska deklaracija vo svoe ime ili vo ime na liceto za ~ija smetka ja podnesuva carinskata deklaracija(carinski zastapnik, {pediter, posrednik i sli~no).

14. "Prijavuvawe na stoka" e izvestuvawe na carinskiot organ vo propi{ana postapka za pristigawe na stokata vo carinskata ispostava ili na bilo koe drugo mesto odredeno i odobreno od carinskite organi.

15. "Prezemawe na stoka " e akt na carinskiot organ so koj se osloboduva stoka za koristewe za navedenite celi od carinskata postapka vo koja se nao|a.

16. "Carinski subjekt" e lice vo ~ie ime se podnesuva carinskata deklaracija ili lice na koe se preneseni pravata i obvrskite od strana na carinskiot obvrznik vo pogled na vodewe na carinskata postapka.

17. "Korisnik na odobrenie" e lice koe dobilo odredeno odobrenie.

18. "Proizvodni operacii (oblagoroduvawe)" se:

- obrabotka na stoka, vklu~uvaj}i ja monta`ata, sostavuvaweto ili dodavawe na stokata na druga stoka;

- prerabotka na stoka;

- popravka na stoka vklu~uvaj}i ja i monta`ata, obnovuvaweto i osposobuvaweto na stokata i

- koristewe na opredelena stoka koja ne e vgradena vo dobienata stoka no ovozmo`uva proizvodstvo na taa stoka koja celosno ili delumno se iskoristuva vo toj proizvoden proces.

19. "Dobieni proizvodi" se site proizvodi koi se rezultat na proizvodnite operacii od to~ka 17 na ovoj ~len.

20. "Istovetna (identi~na) ili stoka so ista vrednost" e doma{en proizvod koj se koristi namesto uvezenata stoka za proizvodstvo na dobienite proizvodi.

21. "Normativ" e koli~ina ili procent na proizvodi proizvedeni do opredelena koli~ina na uvezena stoka.

22. Izrazot "krium~arewe" e izbegnuvawe na carinska kontrola pri vnesuvawe i iznesuvawe na stokata vo smisla na ~len 278 od Krivi~niot zakonik, odnosno uvezuvawe i izvezuvawe stoka nadvor od odobreni carinski to~ki i nepridr`uvawe na propisite koi se odnesuvaat na poseduvawe ili transport na stoka niz teritorijata na Republika Makedonija; povreda na odredbite na ~lenovite 5, 23 i 56 od ovoj zakon; koristewe pri preminuvawe na grani~nata linija na vozila, vozduhoplovi ili plovni objekti so skrieni delovi vo koi mo`e da se skladira stoka bez ogled dali takva stoka }e se otkrie, kako i koristewe na vozila, vozduhoplovi ili plovni objekti opremeni da prenesuvaat stoka preku grani~nata linija bez ekipa` so dale~insko upravuvawe.

Carinsko podra~je

Carinskoto podra~je na Republika Makedonija (vo natamo{niot tekst: carinsko podra~je) ja opfa}a teritorijata, teritorijalnite vodi i vozdu{niot prostor nad teritorijata na Republika Makedonija, dr`avnata granica, a po me|unarodni dogovori mo`e da se protega i na delovi od teritorijata na drugi dr`avi. Carinskoto podra~je e obele`eno so carinska linija koja e identi~na so dr`avnata granica.

Carinski pograni~en pojas

(1) Carinski pograni~en pojas na kopno e del od carinskoto podra~je na Republika Makedonija, vo {irina od 15 km od carinskata linija vo dlabo~inata na teritorijata na Republika Makedonija. Carinski pograni~en pojas na grani~nite ezera e del od carinskoto podra~je na Republika Makedonija koj vo {irina ja opfa}a carinskata linija na ezeroto i do 5 km na kopnoto od bregot na ezeroto. Koga pograni~niot pojas se protega na del od mesnosti, toga{ celata mesnost se smeta kako da e vnatre vo pojasot.

(2) Carinski pograni~en pojas mo`e isto taka da se utvrdi okolu me|unarodni aerodromi ili delovi od dr`avnata teritorija koi se smetaat za stranska teritorija.

(3) Vladata na Republika Makedonija poblisku gi opredeluva granicite na carinskiot pograni~en pojas.

(4) Carinskite slu`benici se ovlasteni da go kontroliraat identitetot na licata i da proveruvaat stoka i prevozni sredstva, koi vleguvaat, izleguvaat, ili cirkuliraat niz carinskiot pograni~en pojas.

(5) Za stokata zateknata vo carinskiot pograni~en pojas mora da se poseduva dokument za legalno vnesuvawe vo carinskoto podra~je na Republika Makedonija i platen carinski dolg.

(6) Carinskite organi mo`at da gi kontroliraat licata koi vleguvaat, izleguvaat ili se dvi`at niz carinskata pograni~na zona, da gi zadr`at onie bez soodvetni dokumenti i dozvoli potrebni za vlez vo teritorijata na RM i da gi zadr`at pod carinski nadzor stokite za koi ne mo`e vedna{ da se prezentira dokaz za legalen uzov i pla}awe na carini i danoci. Takvite stoki }e se smetaat kako krium~areni. Prevoznite sredstva koi se koristeni za transport na takvite stoki isto taka mo`e da se zadr`at.

(7) Carinskite slu`benici koi neprekinato sledele lica koi minuvaj}i ja granicata izbegnale carinska kontrola, se ovlasteni da vleguvaat i pretresuvaat objekti vo koi e zabele`ano deka prestojuvale tie lica, a stanbeni prostorii so sudski nalog.

Primena na zakonot

Ovoj zakon se primenuva na celoto carinsko podra~je na Republika Makedonija, dokolku so poseben zakon i me|unarodna spogodba poinaku ne e opredeleno.

(1) Carinska stoka, vo smisla na ovoj zakon, e:

- sekoj predmet koj se uvezuva vo carinskoto podra~je, a ne e pu{ten vo sloboden promet i

- sekoj predmet za koj se podnesuva carinska deklaracija za izvoz od carinskoto podra~je.

(2) Carinska stoka, vo smisla na ovoj zakon, ne e:

- pratka so pi{an (pe~aten) materijal, koja ne sodr`i carinska stoka i druga po{tenska pratka koja sodr`i knigi;

- trgovska korespondencija, delovni knigi, stokovna, pravna i finansiska dokumentacija, koi se odnesuvaat na stokata i

- efektivna valuta, ~ekovi, menici, akcii i drugi hartii od vrednost koi se koristat kako sredstva za pla}awe.

Primena na me|unarodni dogovori

Odredbite od ovoj zakon ne se primenuvaat na pla}aweto na carinite za uvezenata stoka ili sproveduvawe na carinskite postapki, dokolku pla}aweto na carinata ili sproveduvaweto na carinskata postapka e poinaku regulirano so me|unaroden dogovor {to Republika Makedonija go ratifikuvala ili mu pristapila.

(1) Organot nadle`en za rabotite od oblasta na carinite e Carinskata uprava kako organ vo sostav na Ministerstvoto za finansii.

(2) Carinskata uprava ima svojstvo na pravno lice. Rabotite i zada~ite na Carinskata uprava se izvr{uvaat preku carinarnicite kako nejzini organizacioni edinici.

(3) So rabotata na Carinskata uprava rakovodi direktor .

(4) Direktorot na Carinskata uprava go imenuva i razre{uva Vladata na Republika Makedonija.

(5) Vladata na Republika Makedonija go imenuva i razre{uva i zamenikot na direktorot na Carinskata uprava.

(6) Poradi vidot, prirodata i slo`enosta na rabotite i zada~ite {to se izvr{uvaat od rabotnicite so posebni dol`nosti i ovlastuvawa, kako i poradi te`inata na rabotite i posebnite uslovi pod koi tie se izvr{uvaat, iznosot na sredstvata nameneti za plata za izvr{uvawe na tie raboti i zada~i se zgolemuva do 30%.

(7) Priemot i rasporeduvaweto na carinskite slu`benici go vr{i direktorot na Carinskata uprava, vo soglasnost so zakon.

Nadle`nosti na Carinskata uprava

(1) Carinskata uprava e nadle`na za vr{ewe na kontrola vrz stokata, licata i vozilata koga vleguvaat, tranzitiraat ili ja napu{taat teritorijata na Republika Makedonija.

(2) Carinskata uprava e nadle`na i za:

- presmetka i naplata na carini, prelevmani, danoci, akcizi i drugi dava~ki utvrdeni so zakon vo nadvore{no-trgovskiot promet;

- vodewe na upravna postapka po carinski predmeti;

- devizno-valutna kontrola vo me|unaroden patni~ki i pograni~en promet so stranstvo;

- poveduvawe postapka po prekr{oci utvrdeni so ovoj i drug zakon vo vr{ewe na rabotite od oblasta na carinskata postapka;

- spre~uvawe na prekr{oci vo carinskata postapka i spre~uvawe i otkrivawe na devizni prekr{oci, vo vrska so deviznata kontrola spored alineja 3 od ovoj stav;

- naplata na mandatni kazni po prekr{oci utvrdeni so ovoj zakon;

- istra`uvawe, spre~uvawe i otkrivawe na carinski prekr{oci i poveduvawe na postapka po istite pred nadle`en sud;

- podgotvuvawe na normativni akti od oblasta na carinskoto rabotewe;

- primena na propisite od oblasta na nadvore{no-trgovskoto rabotewe;

- obezbeduvawe podatoci za izvoz i uvoz za realizacija na statisti~ki istra`uvawa;

- organizirawe na carinskiot i informacioniot sistem na na~in {to ovozmo`uva razmena, sledewe i standardizirawe na podatoci so dr`avni institucii vo i nadvor od zemjata i

- drugi raboti utvrdeni so zakon.

Prava i obvrski na carinskite slu`benici

(1) Carinskite slu`benici nosat slu`bena obleka dodeka proveruvaat lica, prevozni sredstva ili stoka na slu`beni rabotni mesta. Vo site drugi slu~ai, dokolku e potrebno za otkrivawe ili spre~uvawe prekr{oci, carinskite slu`benici mo`at da rabotat i vo civilna obleka.

(2) Carinskite slu`benici se ovlasteni da zapiraat kontroliraat i pretresuvaat lica i nivni prevozni sredstva na celata teritorija na Republika Makedonija, a na~inot i postapkata za vr{ewe na kontrola i pretres se ureduva so akt na Vladata na Republika Makedonija.

(3) Sekoj carinski slu`benik e dol`en, ako toa se bara od nego, da se identifikuva so slu`bena legitimacija.

(4) Carinskite slu`benici koi neposredno rabotat na operativni zada~i ili rabotat na me|unaroden premin imaat pravo na nosewe i upotreba na ogneno oru`je, pod uslovi opredeleni so zakon.

(5) Carinskite slu`benici imaat pristap do me|unarodni prostorii nameneti za sortirawe vo po{tite i kompaniite za brz kurirski prenos za nao|awe na stoka i za primena vrz niv na stapki za naplata na carini i drugi dava~ki i tro{oci vo carinskata postapka {to se primenuva. Slu`benicite na po{tite mora da im gi prijavat na carinskiot organ site pratki koi podle`at na primena na ovoj zakon. Doverlivosta na po{tata ne smee da bide naru{ena pod nikakvi okolnosti.

(6) Carinskite slu`benici imaat pristap vo `elezni~ki stanici, platformi, vagoni, ran`irni stanici i drugi delovi koi se pod nadle`nost na `eleznicata, aerodromskite zgradi i poliwata, so cel za primena na ovoj zakon.

(7) Dokolku postoi osnovano somnenie deka edno lice prenesuva opojni sredstva i druga kriena stoka vo negovoto telo, carinskite slu`benici mo`at toa lice da go podlo`at na medicinski i drugi ispituvawa so cel da se otkrie opojnoto ili drugoto skrieno sredstvo.

(8) So cel da se otkrijat carinskite prekr{oci utvrdeni spored ovoj zakon, kako i krium~arenata stoka, carinskite slu`benici mo`at da vr{at pregled vo site mesta, a vo privaten stan so sudski nalog, kade {to se pretpostavuva deka e so~uvana stoka ili dokumenti {to se odnesuvaat na ovie prekr{oci, pri {to mo`at istite da gi zadr`at privremeno.

(9) Carinskite slu`benici imaat pravo da pobaraat podatoci i dokumenti so koi raspolagaat drugi dr`avni organi i organizacii.

(10) Carinskite slu`benici imaat pravo da pobaraat dostavuvawe na dokumenti i podatoci od u~esnicite vo postapkata, a se odnesuvaat na postapkite na nivnite slu`bi.

(11) Carinskite slu`benici imaat pravo na sledewe na storiteli na carinski prekr{oci, a vo slu~aj na zateknuvawe na izvr{uvawe na prekr{ok imaat pravo na zadr`uvawe na storitelot na prekr{okot soglasno so uslovite predvideni so zakon.

(12) Carinskite slu`benici imaat pravo da vr{at kontrola i na kontrolirani isporaki na predmeti spored uslovi opredeleni so ovoj ili drug zakon.

(13) Carinskite slu`benici imaat pravo da pobaraat pomo{ i za{tita od policiski i pograni~ni voeni edinici vo postapki koi se odnesuvaat na isleduvawe, kontrola, suzbivawe na krium~arewe, otkrivawe na carinski prekr{oci i drugi kaznivi dela.

(14) Podatocite i informaciite so koi raspolagaat carinskite slu`benici se dostapni samo na carinskite organi, osven koga se raboti za podatoci od ~lenot 20 na ovoj zakon.

(15) Carinskite slu`benici, koga rabotat na sredstva za javen prevoz i vo sredstvo za javen prevoz, imaat pravo na besplaten prevoz so tie sredstva i pravo na osiguruvawe isto kako i pravoto na osiguruvawe {to go imaat patnicite koi go pla}aat prevozot so tie sredstva.

Komunicirawe na Carinskata uprava so stranski organi

Carinskata uprava mo`e pod uslovi predvideni so zakon i me|unarodni dogovori da bara od nadle`ni organi na stranski dr`avi podatoci i dokumenti, pod uslovi na reciprocitet.

Slu`bena obleka i legitimacija

Source:http://pbosnia.kentlaw.edu/macedonia/mlrc/z0107.htmlImages about carinski posrednik Kijevu

What images can you find on Google Images about carinski posrednik Kijevu:

услуги по таможенному оформлению

Categories

Avtomatsko zalivanje
Binary Options
Binary Options Tips
Cистема автоматичного поливу рослин
Dućan
Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション