Spedycja, Gdynia, Trans-Marine

Spedycja, Gdynia, Trans-Marine

Usługi odprawy celnej ładunków

Looking for "usługi odprawy celnej ładunków"?


Articles about usługi odprawy celnej ładunków

What articles can you find on Google about usługi odprawy celnej ładunków:

Opakowania & nbsp; & amp; & nbsp; dostawy:

1. Packaging details: cartons, pallets, packages, boxes, rollers, bags, cases, etc. 2. & Nbsp; Dostawa & nbsp; szczegóły: & nbsp; 3 voyage / tydzień (. Pn / śr / pt)

1. Sea & nbsp; towarowy & nbsp; z & nbsp; Chinach (FCL & amp; LCL)  2. Logistyka Rozwiązania & nbsp;  3. Cła & nbsp; Rozliczenie zarówno w Chinach & amp; Bangkok 4. Dostawa drzwi usługa: Bezpłatne opłata w centrum Bangkoku, może dostawa do każdego miejsca w Tajlandii.

5. & nbsp; Oferowane usługi DDP (od drzwi do drzwi z obowiązkiem zapłaty)

Co & nbsp; my & nbsp; może & nbsp; do & nbsp; do & nbsp; ci & nbsp; w & nbsp; Chiny :

Source:http://www.swwlogistics.net/pl/service/thailand-ddp.htmlINTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2011 r. (data wpływu 13.06.2011 r.) uzupełnione pismem w dniu 08.08.2011r. (data wpływu ) na wezwanie z dnia 26.07.2011 r., oraz ponownie w dniu 03.10.2011 r. (data wpływu) na wezwania tut. Organu z dnia 15.09.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego rozliczania świadczonych usług odprawy celnej

W dniu 13.06.2011 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 08.08.2011 r. oraz ponownie w dniu 03.10.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego rozliczania świadczonych usług odprawy celnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka chce świadczyć usługi w zakresie odprawy celnej towarów na rzecz osób i podmiotów (PKWiU 52.29. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport);

Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE. Klientami Spółki będą w zasadzie przewoźnicy z różnych krajów najczęściej podmioty gospodarcze. Po wykonaniu usługi za odprawę celną Spółka będzie obciążać usługobiorcę fakturą za tę usługę oraz za wszystkie inne formalności związane z odprawą celną.

W ocenie Spółki usługi odprawy celnej świadczone przez polski podmiot można zakwalifikować do usług dla których ustawodawca określił miejsce świadczenia w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy. Odnosząc się do rozliczenia Spółki z klientami, istotne jest ustalenie rodzaju świadczonej usługi. W przypadku, gdy na świadczoną usługę składa się szereg czynności, nie jest prawidłowe rozbijanie świadczonej usługi na kilka części traktowanych jako odrębne usługi. Należy określić zasadnicze cechy transakcji w celu ustalenia, czy podatnik świadczy na rzecz klienta kilka usług zasadniczych, czy też jedną usługę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Usługi odprawy celnej nie zostały wymienione jako zwolnione bądź opodatkowane stawkami obniżonymi i podlegają opodatkowaniu, zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług stawką podatku w wysokości 23%.

Z przepisu Ustawy VAT wynika zasada, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem świadczenia (określonym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ww. ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku świadczenia usług:

1/ dla podatników krajowych, podmiotów niebędących podatnikami:

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

2/ dla podatników spoza kraju

Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 19a i b., czyli z chwilą:

19a. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:

19b. Do usług, O których mowa w ust. 19a, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Miejscem opodatkowania usług niematerialnych na rzecz podatników spoza RP jest miejsce, gdzie nabywcy niebędący podatnikami posiadają siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Dla tej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy art. 28a.

Art. 28b ust. 1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28; art. 28f ust. li la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

Reasumując, dla polskiego usługodawcy - jeśli nabywcą usług jest podatnik spoza RP - jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu w Polsce. Przy świadczeniu usług na rzecz zagranicznych osób fizycznych miejsce opodatkowania znajdowałoby się - w przypadku Wnioskodawcy- w Polsce. Zatem VAT należałoby odprowadzić w Polsce ze stawką podstawową tj. 23 %.

W przypadku usług świadczonych na rzecz podatników mających siedzibę poza RP na fakturze umieszczona zostanie:

Świadczenie tych usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju Wnioskodawca wskaże w deklaracji VAT w poz. 21. Jeżeli - usługi te opodatkowane są przez nabywcę na terytorium jednego z krajów UE, wówczas obrót uzyskany z tego tytułu wykażemy dodatkowo także w poz. 22 deklaracji VAT.

Wielkości (transakcje) świadczonych usług wewnątrzwspólnotowych wykaże w informacji podsumowującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w odniesieniu do określenia miejsca świadczenia usług dla polskich podatników, w pozostałym zakresie za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 t.j.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Przywołać należy przepisy art. 28a do 28o, w których sformułowano zasady określania miejsca świadczenia dla usług. I tak, stosownie do art. 28a, na potrzeby stosowania rozdziału 3, ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

W art. 28b ust. 1 ustawy sformułowana została zasada ogólna, dotycząca określania miejsca świadczenia usług dla podatników w rozumieniu art. 28a ustawy. Stwierdza ona, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n. Z kolei w ust. 2 stwierdza się, że w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei reguła zawarta w art. 28c ustawy ma zastosowanie do wszystkich transakcji - których przedmiotem są usługi - wykonywane na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Stwierdza się, że miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Obowiązek podatkowy, w myśl art. 19 ust. 1 ustawy, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Od wskazanej zasady ogólnej ustawodawca określił w sposób odmienny, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług:

I tak, art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy, wskazuje, iż obowiązek podatkowy w przypadku usług spedycyjnych i przeładunkowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Oznacza to, że z tytułu wykonania usług dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma termin zapłaty, ale tylko wówczas, gdy kontrahent dokona płatności za wykonaną na jego rzecz usługę w terminie 30. dni od dnia jej wykonania, bowiem 30. dnia obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, że nie dokonano zapłaty.

Natomiast w myśl art. 19 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:

Ponadto w myśl ust. 19b tego przepisu, do usług, o których mowa w ust. 19a, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio. W tym miejsce należy przywołać treść art. 109 ust. 3a ustawy, gdzie stwierdza się, że podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 19a i 19b. Zatem treść przepisu art. 19 ust. 19a w związku z art. 109 ust. 3a ustawy wskazuje moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług na rzecz podmiotów będących podatnikami, dla których miejsce świadczenia ustalane jest na podstawie art. 28b ustawy.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca chce świadczyć usługi w zakresie odprawy celnej towarów na rzecz osób i podmiotów krajowych i zagranicznych (PKWiU 52.29. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport). Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE. Po wykonaniu usługi za odprawę celną Wnioskodawca będzie obciążać usługobiorcę fakturą za tę usługę oraz za wszystkie inne formalności związane z odprawą celną.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zamierza zweryfikować czy prawidłowo określił miejsce świadczenia dla swoich usług, stawkę podatku a także czy prawidłowo rozpoznał moment powstania obowiązku podatkowego.

Pytanie pierwsze dotyczy prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług dla swoich klientów krajowych i zagranicznych, zarówno będących podatnikami jak i niebędących podatnikami, w rozumieniu art. 28a ustawy.

Wnioskodawca dla podatników krajowych oraz podmiotów niebędących podatnikami miejsce świadczenia usług w zakresie odprawy celnej określa na podstawie art. 28c ustawy i wskazuje, że miejscem opodatkowania takich usług będzie Polska.

Analizując przywołane powyżej zapisy art. 28c ust. 1 oraz art. 28b ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że oba przepisy określają ogólną zasadę określania miejsca świadczenia usług, z tym że dla podatników, którzy mieszczą się w zakresie pojęciowym art. 28a, tj. podmiotów wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną również w innych systemach prawnych, zastosowanie będzie miała zasada ogólna wyrażona w art. 28b ustawy i miejscem świadczenia usług będzie kraj siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy. Natomiast podmioty nie mieszczące się w tej definicji, będą traktowane jako podmioty niebędace podatnikami, i wobec nich zastosowanie znajdzie reguła określona w art. 28c ustawy, zatem miejscem opodatkowania świadczonych usług odprawy celnej będzie kraj, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Podsumowując, dla polskich i zagranicznych niepodatników, miejscem świadczenia usług w zakresie odprawy celnej towarów będzie również Polska, na podstawie art. 28c ustawy. Wnioskodawca prawidłowo wskazał, że określając miejsce świadczenia swoich usług odprawy celnej dla osób niebędących podatnikami, dokona tego na podstawie zapisu art. 28c ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Z kolei miejscem świadczenia usług w zakresie odprawy celnej, świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz polskich podmiotów, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy, będzie, zgodnie z art. 28b ustawy również Polska. Wnioskodawca błędnie wskazał, że podstawą prawną dla takich transakcji pomiędzy polskimi podmiotami gospodarczymi jest art. 28c ustawy, gdyż w takich sytuacjach, zastosowanie ma zawsze zasada ogól

Source:http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-akcyzowy_/2-podatek-od-towarow-i-uslug/261-miejsce-swiadczenia/262-miejsce-swiadczenia-przy-swiadczeniu-uslug/263-miejsce-swiadczenia-uslug-transportowych/193253-podatnik-obowiazek-podatkowy-miejsce-swiadczenia-uslug-import-uslug-stawka.htmlWatch video about usługi odprawy celnej ładunków

What can you find on YouTube:

Spedycja, Gdynia, Trans-Marine
услуги таможенного оформления грузов

Categories

Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション